Valné zhromaždenie MO MS

 
VZ MO MS sa uskutočnilo dňa 23.1.2015 v miestnom KD za účasti 99 členov a hostí - 1.podpredsedu MS p.Jozefa Šimonoviča, predsedu športového výboru MS p. Ľubomíra Kleštinca, autora publikácie p. Štefana Burdu a zást. Vydavateľa p. Pavla Degloviča. Predseda MO MS Daniel Pavel v správe zhodnotil činnosť a aktivity ako i hospodárenie MO MS za rok 2014. Po správe kontrolóra MO MS Jeronýma Bednára, boli predložené návrh činnosti a rozpočtu na rok 2015. Po diskusii, v ktorej, okrem vystúpení hostí, boli udelené ocenenia MO MS viacerým členom MO MS a tiež bola uvedená do života publikácia „Slovenčina v Lehote“ , ktorú vydal MO MS Lehota v zmysle svojho plánu činnosti  a zamerania. Na záver bolo prijaté uznesenie k činnosti MO MS na rok 2015.