Matičné novoročné stretnutie

 

     Už tradične sa pri príležitosti nového roka stretávajú členovia miestneho odboru Matice slovenskej s cieľom pripomenúť významné výročia nadchádzajúceho roku. Tak tomu bol aj 13.januára 2016, kedy si viac ako 50 matičiarov pripomenulo 23. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ako aj výročia narodenia a úmrtia viacerých významných slovenských dejateľov / Ľ.Štúr, J.Kráľ, K.Kuzmány, V.Mináč, L. Novomeský,.../. Osobitne si pripomenuli 100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského, na počesť ktorého vyhlásila aj Matica slovenská rok "Svetozára Hurbana Vajanského".