Valné zhromaždenie MO MS

 

     Dňa 29. januára 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo valné zhromaždenie členov miestneho odboru Matice slovenskej Lehota. Okrem tradičného každoročného bilancovania celoročných výsledkov, bolo toto VZ aj volebné. Zúčastnilo sa ho 99 členov z celkového počtu 160, z toho 96 s hlasovacím právom.

     Správu o činnosti a hospodárení MO MS v roku 2015 predniesol jeho predseda Ing. Daniel Pavel a so správou o kontrolnej činnosti za uvedené obdobie prítomných oboznámil kontrolór MO MS Mgr. Jeroným Bednár. Ďalej boli predložené návrhy plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016. Po diskusii boli vykonané voľby do volených orgánov MO MS. Na záver bolo prijaté uznesenie, v ktorom boli schválené predložené správy, plán činnosti a rozpočet MO MS na rok 2016, ako aj konkrétne úlohy a aktivity MO MS na rok 2016.

     Vo voľbách bol za predsedu MO MS opätovne zvolený Ing. Daniel Pavel a za členov výboru Mgr. Simona Hlinková, Juraj Pavel, Eva Zabáková a Milan Balla. Do funkcie kontrolóra MO MS bol zvolený Ing. Anton Mesároš.