Valné zhromaždenie MO MS Lehota

 

     Druhý rok tohto volebného obdobia bilancovali lehotskí matičiari na svojom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome dňa 19. januára 2018.

     Po štátnej hymne SR predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel, privítal prítomných členov a hostí, pripomenul výročia spojené s rokom 2018 a Ing. Anton Kasana vo svojom krátkom príhovore prítomných oboznámil s 25-tym výročím vzniku samostatnej SR.

     V pracovnej časti valného zhromaždenia predseda MO MS následne vo svojej správe zhodnotil činnosť a aktivity miestneho odboru v roku 2017, podrobne vyhodnotil plnenie uznesení z minuloročného VZ a konštatoval, že všetky boli splnené. Na záver informoval o hospodárení MO v hodnotenom období. Po správe kontrolóra MO MS, ktorú predniesol Ing. Anton Mesároš, boli predložené návrhy programu činnosti a rozpočtu MO MS Lehota na rok 2018.

     K činnosti a dosiahnutým výsledkom MO sa pochvalne a povzbudivo vyjadrili aj Mgr. Veronika Bilicová - riaditeľka DMS v Nitre, Mgr. Ľubomír Kleštinec - predseda KR MS a starosta obce Milan Chmelár. Riaditeľka DMS zároveň odovzdala Ing. Danielovi Pavelovi a MO MS Lehota "Ďakovný list" pri príležitosti 25. výročia vzniku SR.

     Po diskusii ku predloženým správam ako aj k návrhom, bolo schválené uznesenie, ktorým sa bude riadiť činnosť miestneho odboru Matice slovenskej Lehota v roku 2018.

     Rokovanie valného zhromaždenia MO MS Lehota bolo ukončené za zvukov matičnej hymny "Kto za pravdu horí".