Valné zhromaždenie

 

V Lehote pri Nitre sa uskutočnilo dňa 25.januára 2013 valné zhromaždenie miestneho odboru Matice slovenskej, na ktorom zhodnotil svoju činnosť za rok 2012 a celé volebné obdobie rokov 2010-2012. Po zvučke MS a krátkom kultúrnom programe, ktorý zabezpečili členovia MO Alan Dolog a Michaela Novotná s mládežníckym súborom, predseda MO MS Daniel Pavel privítal hostí Jozefa Steinera, člena výboru MS a predsedu KR MS NK, Juraja Gajdoša, predsedu OR MS Nitra, a Radoslava Kriváčka, zastupujúceho starostu obce Lehota. Následne prečítal pozdravné listy od riaditeľa krajanského múzea MS Daniela Zemančíka a predsedu družobného MO MS Turany Ľubomíra Liskaja.

     V správe o činnosti predseda vyhodnotil činnosť výboru a všetkých profesných sekcií čin-

nosti miestneho odboru, plnenie uznesení z ostatného valného zhromaždenia a plánu činnosti na rok 2012 a konštatoval, že všetky úlohy boli nielen splnené, ale v priebehu roka boli, na podnet členov, zorganizované aj ďaľšie akcie a to turistika, pohybové cvičenia, tanečné večery členov MO a niektoré ďaľšie aktivity. Z plánovaných akcií medzi najvydarenejšie a verejnosť pútajúce patrili : 2.matičný krojový ples v Lehote, pochovávanie basy, stavanie Mája, vatra zvrchovanosti, družobné stretnutie MO MS Turany a MO MS Lehota, zájazdy do Martina a Hrušova a matičné stretnutia pri príležitosti dňa Ústavy SR, 2. výročia oživotvorenia MO MS a vianočných sviatkov, spojené s divadelným predstavením „ Grand hotel „. MO MS, v rámci svojej činnosti, vydal publikáciu „ Druhá ľudová svadba v Lehote“

a spevník „ Staršie svadobné a ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia“, čím sa výrazne podieľa na zachovávaní a šírení ľudových zvykov a tradícií v regióne. Nezastupiteľné miesto v činnosti MO MS má aj práca s mládežou a to tak formou zapájania mladých do kultúrno –

spoločenských akcií poriadaných miestnym odborom, ale aj vytváraním podmienok pre ich

vlastnú sebarealizáciu- sledovanie hokejových zápasov národného mužstva na veľkoplošnej obrazovke v kultúrnom dome, zorganizovanie disco-zábavy pre mladých, založenie mládežníckeho speváckeho súboru a pod.

     Všetky tieto aktivity sa výrazne podieľajú na raste členskej základne. V roku 2012 bolo prijatých 34 nových členov a súčasný celkový stav je 140 členov. Čo je však najviac potešiteľné, že drvivá väčšina členov sa aktívne zapája do činnosti odboru.

     V ďaľšej časti správy bolo pozitívne hodnotené hospodárenie MO MS, čo konštatoval vo svojej správe aj kontrolór miestneho odboru Jeroným Bednár.

     Na dosiahnutých dobrých výsledkoch, nielen za rok 2012, ale aj za celé len o niečo viac ako dvojročné obdobie oživotvoreného MO, sa podieľalo veľa členov, z ktorých viac ako 20 najaktívnejších obdržalo „ Ďakovný list „ predsedu MS a Jeroným Bednár bol ocenený

„ Bronzovou medailou Matice slovenskej“.

     V následnej diskusii boli vznesené viaceré podnety a členovia boli aj bližšie informovaní o

plánovaných akciách a aktivitách miestneho odboru. Boli vznesené aj otázky ohľadom národného pokladu, na ktoré priamo odpovedal p. Jozef Steiner.

     Po diskusii prebehli voľby do volených orgánov MO MS na ďaľšie 3 roky. Za predsedu bol opätovne zvolený Daniel Pavel a za kontrolóra Jeroným Bednár .

     Valné zhromaždenie na záver prijalo uznesenie, v ktorom schválilo správy o činnosti a hospodárení za rok 2012, správu kontrolóra, návrh programu činnosti na roky 2013-2017 a návrh rozpočtu na rok 2012. Schválilo zástupcu MO na VZ MS a uložilo výboru a jednotlivým profesným sekciám organizačne zabezpečiť všetky akcie a aktivity vychádzajúce z plánu činnosti MO MS na rok 2013.

      Viac ako 90 účastníkov valného zhromaždenia ho ukončilo spoločným zaspievaním hymny Matice slovenskej „ Kto za pravdu horí“.