Valné zhromaždenie MO MS Lehota

 

     Prvý rok tohto volebného obdobia bilancovali lehotskí matičiari na svojom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome dňa 28.januára 2017.

     Po slávnostnej znelke MS predseda MO MS Lehota Daniel Pavel, privítal prítomných členov a po schválení programu, dal odsúhlasiť členov pracovných komisií a rokovací poriadok valného zhromaždenia.

     Predseda MO MS následne vo svojej správe zhodnotil činnosť a aktivity miestneho odboru v roku 2016, podrobne vyhodnotil plnenie uznesení z minuloročného VZ a konštatoval, že všetky boli splnené. Na záver informoval o hospodárení MO v hodnotenom období. Po správe kontrolóra MO MS, ktorú predniesol Anton Mesároš, boli predložené návrhy programu činnosti a rozpočtu MO MS Lehota na rok 2017.

     Po diskusii ku predloženým správam ako aj k návrhom, bolo schválené uznesenie, ktorým sa bude riadiť činnosť miestneho odboru Matice slovenskej Lehota v roku 2017.

     Rokovanie valného zhromaždenia MO MS Lehota bolo ukončené za zvukov matičnej hymny „ Kto za pravdu horí“.