Miestny odbor Matice slovenskej Lehota oznamuje, že:

 • Pozvánka

  Z poverenia výboru MO MS Lehota Vás pozývam na valné zhromaždenie MO MS Lehota, ktoré sa uskutoční dňa 29.01.2016 o 18.00 hod. v miestnom kultúrnom dome s nasledovným programom:

  1. Otvorenie

  2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a pracovného predsedníctva, voľba pracovných komisií, schválenie rokovacieho a volebného poriadku VZ

  3. Správa o činnosti a hospodárení MO MS v roku 2015

  4. Správa kontrolóra MO MS

  5. Návrh programu činnosti na rok 2016

  6. Návrh rozpočtu MO MS na rok 2016

  7. Diskusia

  8. Voľba predsedu a kontrolóra MO MS, členov a náhradníkov výboru MO MS a náhradníka kontrolóra

  9. Uznesenie

  10. Záver

   

  Výbor MO MS verí, že Vašou osobnou účasťou a aktívnym prístupom na VZ sa budete spolupodieľať na správnom nasmerovaní činnosti MO MS v nasledovnom období. V priebehu VZ budete môcť uhradiť členský príspevok na rok 2016 vo výške 5€ (členovia nad 18 rokov), prípadne doplatiť neuhradený členský príspevok za rok 2015. Prineste si so sebou aj členský preukaz.

  Ing. Daniel P a v e l, predseda MO MS Lehota

 

 

 • MO MS Lehota dáva do pozornosti, že v roku 2012 sa nám podarilo vydať dve publikácie - Spevník starších ľudových piesní z Lehoty a blízkeho regiónu a Druhá ľudová svadba v Lehote

 


Kto má záujem, môže si publikácie zakúpiť u p. Zabákovej

 • Záujemcovia o členstvo v MO MS sa môžu hlásiť u p. Evy Zabákovej, č.d. 670 alebo u Bc. Simony Špitálskej, č.d. 375, prípadne priamo na spievaní v kultúrnom dome

 

 • V prípade záujmu je možné objednať si  DVD a CD z:

            - DVD I. matičný krojový ples  - 3€ 

            - DVD Pochovávanie basy - 3€

            - DVD Stavanie Mája - 3 €

            - DVD Zájazd na Bradlo - 3€

            - DVD I. Matičný  športovo - spoločenský deň - 3€

            - 2-CD Svadobné ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia 4€ (2x2€)

            - DVD II. matičný krojový ples - 4 

  

            

 

Objednávky prijímajú p. Eva Zabáková a Bc. Simona Špitálska.