Miestny odbor Matice slovenskej Lehota oznamuje, že:

 •  
 • Z poverenia výboru MO MS Lehota  Vás pozývam na valné zhromaždenie MO MS Lehota, ktoré sa uskutoční dňa 28.01.2017 o 14.30 hod. v miestnom kultúrnom dome s nasledovným programom:

  1)    Otvorenie

    2)    Schválenie programu, overovateľov zápisnice a pracovného predsedníctva, voľba pracovných komisií, schválenie rokovacieho poriadku VZ

  3)    Správa o činnosti a hospodárení MO MS v roku 2016

  4)    Správa kontrolóra MO MS

  5)     Návrh programu činnosti na rok 2017

  6)     Návrh rozpočtu MO MS na rok 2017

  7)     Diskusia

  8)     Uznesenie

  9)     Záver

   

  Výbor MO MS verí, že  Vašou osobnou účasťou a aktívnym prístupom na VZ sa budete spolupodieľať na správnom nasmerovaní činnosti MO MS v nasledovnom  období. V priebehu VZ budete môcť uhradiť členský príspevok na rok 2017 vo výške 5€ (členovia nad 18 rokov), prípadne doplatiť neuhradený členský príspevok za predchádzajúce roky. Prineste si so sebou aj členský preukaz.

   

  S pozdravom                                                            Ing. Daniel  P a v e l, predseda MO MS Lehota