Miestny odbor Matice slovenskej Lehota

 

Založený:     24.7.1990

Činnosť obnovená na valnom zhromaždení dňa 23.10.2010

Poslanie MO MS:

  •  Združovať v rámci obce i mimo nej členov na báze ich špecifických záujmov a organizačne vytvárať podmienky pre ich realizáciu.

 

  •  Vytvárať priestor pre svojich členov bez rozdielu veku, pohlavia, náboženského vyznania, politickej prískušnosti a vzdelania na spoločné aktivity a činnosti v oblasti zachovania a rozvíjania tradičnej ľudovej kultúry, národného povedomia, ochrany kultúrnych pamiatok pripomínanie významných osobností - ako i v oblastiach divadelnej, športovej a práci s mládežou.