Miestny odbor Matice slovenskej Lehota oznamuje, že:

 • Miestny odbor Matice slovenskej Lehota

   

  Z poverenia výboru MO MS Lehota  Vás pozývam na valné zhromaždenie MO MS Lehota, ktoré sa uskutoční dňa 19.01.2018 o 17,00 hod. v miestnom kultúrnom dome s nasledovným programom:

  1)       Otvorenie

    2)       Schválenie programu, overovateľov zápisnice a pracovného predsedníctva, voľba pracovných komisií, schválenie rokovacieho poriadku VZ

  3)       Správa o činnosti a hospodárení MO MS v roku 2017

  4)       Správa kontrolóra MO MS

  5)       Návrh programu činnosti na rok 2018

  6)       Návrh rozpočtu MO MS na rok 2018

  7)       Diskusia

  8)       Uznesenie

  9)       Záver

        Na úvod si v spoločenskej časti pripomenieme 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

   

  Výbor MO MS verí, že  Vašou osobnou účasťou a aktívnym prístupom na VZ sa budete spolupodieľať na správnom nasmerovaní činnosti MO MS v nasledovnom  období. V priebehu VZ budete môcť uhradiť členský príspevok na rok 2018 vo výške 5€ (členovia nad 18 rokov), prípadne doplatiť neuhradený členský príspevok za predchádzajúce roky. Prineste si so sebou aj členský preukaz