S T A N O V Y

Miestneho odboru Matice slovenskej v Lehote

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1.       Miestny odbor Matice slovenskej v Lehote je organizačnou  jednotkou Matice slovenskej so sídlom  v Martine. O jeho postavení, poslaní, predmete, činnosti a úlohách platia  primerane § 3,4,5 a 6 stanov Matice slovenskej, schválených valným zhromaždením Matice slovenskej v Rimavskej Sobote 22.9.1995, doplnených a upravených na základe zákona o Matici slovenskej č. 68/97 Z. z. na sneme MS v Martine 31. 5. 1997  a na valnom zhromaždení MS v Martine 17. 10. 1998.

2.       Poslaním týchto stanov je prispôsobiť a na vlastné podmienky miestneho odboru bližšie špecifikovať a upraviť niektoré ustanovenia stanov Matice slovenskej.

 

§ 2

Postavenie a predmet činnosti

 

  1.  Miestny odbor Matice slovenskej je samostatnou právnickou osobou, zabezpečujúcou základné poslanie Matice slovenskej.

 

 1. Predmetom činnosti MO MS je najmä:

-         chrániť a rozvíjať národné vedomie a národnú hrdosť,

-         pomáhať rozvoju vzdelanosti a kultúrneho povznesenia svojich členov i ostatnej verejnosti,

-         rozvíjať národný život,

-         prispievať ku vzájomnému poznávaniu sa národov a národností doma i vo svete,

-         pomáhať pri ochrane národného kultúrneho dedičstva, národnej kultúry, prírody a životného prostredia,

-         rozširovať a budovať členskú základňu,

-         rozvíjať kultúrnu, osvetovú, organizačnú, záujmovú, športovú a inú činnosť

-         organizovať kultúrne a spoločenské podujatia v obci

-         vytvárať, odborne viesť, morálne a hmotne podporovať jednotlivcov i kolektívy v ich kultúrnej práci

-         organizovať letné tábory, stretnutia, semináre, poznávacie zájazdy, prednášky, exkurzie, vystúpenia kultúrnych a iných súborov a telies, športovo – turistické podujatia, regionálny, vlastivedný a iný výskum, umelecké vyjadrenia života a dejín

-         pomáhať Slovákom žijúcim za hranicami SR rozvíjať styky s ich kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami

-         starať sa o ochranu pamätných miest a objektov, pomáhať zbierať , ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry

-         pomáhať pri zbere dokumentov a poznatkov tvoriacich históriu obce, regiónu, Slovenska a samotného MO MS

-         v rámci svojho pôsobenia rozvíjať edičnú činnosť, vydávať periodické i neperiodické, textové, obrazové a zvukové materiály, knihy, brožúry, reklamné a propagačné materiály

-         vykonávať vlastnú hospodársku činnosť, zakladať nadácie a iné združenia na podporu vlastných cieľov

-         spolupracovať pri napĺňaní svojej činnosti s obecným úradom i ostatnými spoločenskými organizáciami obci

-         formou vystúpení, prednášok, seminárov prezentovať vlastnú činnosť

 

§ 3

Členstvo v miestnom  odbore MS

 

1.        Individuálnym členom miestneho odboru sa  stáva fyzická osoba na základe vlastnoručne podpísanej prihlášky. Za  neplnoletého záujemcu  o členstvo  podpisuje prihlášku  jeho  zákonný  zástupca.

2.        O prijatí za člena miestneho  odboru rozhoduje  výbor MO MS.

3.        Podmienkou prijatia  za člena  miestneho odboru nie  je trvalé  bydlisko záujemcu v sídle odboru.

4.        O kolektívnom členstve  platia ustanovenia § 8  (body 2 a 3) stanov Matice slovenskej.

5.        Miestny odbor čestné členstvo neudeľuje.

 

§ 4

Dôvody a podmienky zániku členstva  v MO MS

 

 1. Členstvo  v  miestnom odbore zaniká:

a)      vystúpením,

b)      úmrtím,

c)      zánikom kolektívneho členstva,

d)      zrušením členstva pre hrubé porušenie stanov,

e)      zánikom Matice slovenskej,

f)        prestúpením do iného miestneho odboru.

 1. Ak zanikne členstvo v miestnom odbore spôsobom uvedeným v odseku 1. písmeno  a) až e),  zanikne tým zároveň  členstvo v Matici slovenskej. Ak zanikne členstvo v miestnom odbore spôsobom uvedeným v odseku 1. písmeno f), zostáva členstvo v Matici slovenskej nepretržite zachované.

3.      O zrušení členstva pre hrubé porušenie stanov rozhoduje výbor. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa môže člen odvolať v prvom stupni na dozorný výbor MO MS  do 15 dní od doručenia oznámenia o zrušení členstva. V druhom stupni sa člen môže odvolať na dozorný výbor Matice slovenskej do 15 dní od doručenia oznámenia DV MO MS o potvrdení rozhodnutia výboru o zrušení členstva. O zrušení členstva rozhoduje výbor MO MS 4∕5 novou väščinou všetkých členov, o odvolaní  rozhoduje dozorný výbor MO MS väčšinou hlasov prítomných členov.

4.      Hrubým porušením stanov je najmä:

- Verejné znevažovanie a ohováranie Matice slovenskej a jej národného programu.

 

§ 5

Práva členov miestneho odboru MS

 

Člen  miestneho odboru MS má právo:

a)      zúčastňovať sa na zhromaždeniach a podujatiach Matice slovenskej

b)      po dovŕšení  15  rokov veku voliť  a po dovŕšení 18 rokov veku byť volený  do orgánov   miestneho odboru a do vyšších orgánov Matice slovenskej.

c)      rozvíjať  tvorivú  činnosť v rámci programu činnosti miestneho odboru, resp.  Matice slovenskej

d)      podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti orgánom miestneho odboru, príp. orgánom ústredia Matice slovenskej,

e)      využívať zariadenia a vzdelávacie prostriedky Matice slovenskej,

f)        mať podiel na členských výhodách stanovených orgánmi Matice slovenskej,

g)      zrušiť svoje členstvo v miestnom odbore, resp. v Matici slovenskej.

 

§ 6

Povinnosti členov miestneho odboru MS

 

Člen miestneho odboru MS je povinný:

a)      dodržiavať stanovy Matice slovenskej a stanovy miestneho odboru,

b)      prispievať k uskutočňovaniu poslania a programu Matice slovenskej, a to predovšetkým na úrovni miestneho odboru,

c)      zastávať a verejne obhajovať záujmy Matice slovenskej,

d)      platiť každoročne členský príspevok vo výške určenej valným zhromaždením v termíne a spôsobom určeným výborom miestneho odboru,

e)      členovia MO MS s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky vykonávajú svoje práva v súlade so stanovami Matice slovenskej.

 

§ 7

Orgány miestneho odboru MS

 

Orgánmi miestneho odboru sú:

a)      valné zhromaždenie

b)      výbor

c)      dozorný výbor resp. kontrolór

d)      predseda

 

§ 8

Valné zhromaždenie miestneho odboru MS

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom miestneho odboru. Právo účasti na valnom zhromaždení majú všetci členovia miestneho odboru. Právo hlasovania na valnom zhromaždení náleží všetkým členom miestneho odboru, ktorí ku dňu konania valného zhromaždenia zavŕšili 15. rok veku. Každému členovi s hlasovacím právom patrí jeden hlas.
 2. Na valné zhromaždenie sa pozývajú aspoň 7 dní vopred všetci riadne registrovaní členovia MO MS a hostia (o výbere hostí rozhoduje výbor MO MS).
 3. Valné zhromaždenie zvoláva výbor miestneho odboru jedenkrát za rok. Výbor môže pre prípad neuznášaniaschopnosti zvolaného valného zhromaždenia zároveň zvolať aj mimoriadne valné zhromaždenie s tým istým programom rokovania.
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopne, ak je prítomná väčšina členom miestneho odboru s hlasovacím právom.
 5. Valné zhromaždenie sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom.
 6. Mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 7 členov MO MS a ak boli splnené ustanovenia odseku 2.
 7. Pozvánku na valné zhromaždenie s uvedením miesta, času a programu rokovania zašle výbor poštou alebo preukázateľne doručí iným spôsobom všetkým členom miestneho odboru v 7-dňovom predstihu.
 8. Valné zhromaždenie vedie predseda MO MS.
 9. O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci, zapisovateľ a dvaja valným zhromaždením zvolení overovatelia.
 10. Do pôsobnosti valného zhromaždenia MO MS patrí najmä:

a)      voliť a odvolávať predsedu, výbor, dozorný výbor resp. kontrolóra a náhradníkov do týchto orgánov,

b)      schvaľovať rokovací a volebný poriadok,

c)      schvaľovať, doplňovať a meniť stanovy MO MS,

d)      schvaľovať program činnosti MO MS,

e)      schvaľovať správy o činnosti a hospodárení MO MS,

f)        schvaľovať správu dozorného výboru resp. kontrolóra MO MS,

g)      schvaľovať rozpočet MO MS,

h)      zriaďovať profesijne sekcie, kluby a iné záujmové zoskupenia MO MS,

ch) rozhodovať o rozpustení MO MS a likvidácii jeho majetku.

 

§ 9

Výbor miestneho odboru MS

 

 1. Výbor je výkonným orgánom miestneho odboru, má 5 členov, ktorých volí valné zhromaždenie na 3-ročné obdobie.
 2. Výbor spomedzi svojich členov volí podpredsedu, tajomníka, pokladníka a kronikára výboru miestneho odboru.
 3. Výbor zvoláva a vedie predseda MO MS min. jedenkrát mesačne.
 4. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina členov a uznesenie je platné, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných.
 5. O rokovaní výboru sa spisuje zápisnica, ktorú podpisujú predseda a zapisovateľ. Schvaľuje ju výbor na svojom nasledujúcom zasadnutí.
 6. Výbor menuje vedúcich sekcií, klubov a iných záujmových zoskupení zriadených valným zhromaždením MO MS.
 7. Výbor  rozhoduje o prijatí nových členov MO MS a tiež o zrušení členstva v prípade hrubého porušenia stanov MO MS.

 

§ 10

Dozorný výbor- kontrolór

  

 1. Je kontrolným orgánom MO MS. Má troch členov. Valné zhromaždenie môže na     plnenie týchto úloh zvoliť kontrolóra.
 2. Má právo zúčastňovať sa zasadnutí MO MS.
 3. Dozerá na dodržiavanie stanov a prijatých uznesení MO MS.
 4. Dozerá na hospodárenie MO MS.

 

§ 11

Predseda

 

 1. Predseda MO MS je najvyšším predstaviteľom MO MS a zároveň jeho štatutárnym zástupcom.
 2. Predseda zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia a výboru MO MS.
 3. Predseda podpisuje všetky písomnosti dotýkajúce sa pôsobenia MO MS.
 4. Predsedu počas neprítomnosti alebo v rámci poverenia zastupuje podpredseda výboru MO MS. Vo vybavovaní písomností ho môže v rámci poverenia zastúpiť tajomník výboru MO MS.

 

§ 12

Hospodárenie miestneho odboru MS

 

Hospodárenie  miestneho odboru sa riadi príslušným všeobecne záväznými predpismi. Finančné prostriedky na činnosť získava miestny odbor z členských príspevkov, dotácií, darov a z prípadnej vlastnej podnikateľských činnosti.

 

§ 13

Záverečné ustanovenia

 

 1. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa primerane riadia stanovami Matice slovenskej.
 2. Zmeny stanov môže vykonať len valné zhromaždenie.
 3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením.

 

V Lehote,                                                                                                                dňa  14.1.2011