1. Valné zhromaždenie

 

    Dňa 14. januára 2011 sa konalo riadne pracovné valné zhromaždenie MO MS Lehota za účasti zástupcu riaditeľa ČÚ MS Mgr. Jozefa Liskaja. Prítomní členovia schválili správu o činnosti a hospodárení a správu kontrolóra MO MS za rok 2010. Valné zhromaždenie ďalej schválilo stanovy MO MS, plán činnosti a rozpočet  MO MS na rok 2011, sekcie činnosti MO MS:
 
-          sekcia spev a tanec
-          sekcia kroje a výšivky
-          sekcia divadelná
-          sekcia ľudových tradícií
-          sekcia kultúrne pamiatky a osobnosti
-          sekcia športová
-          sekcia práca s mládežou
 
    Súhlasilo s uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi MO MS Lehota a MO MS Turany a prijalo úlohy na zabezpečenie a  realizáciu schválených materiálov v priebehu roka 2011.Valné zhromaždenie bolo ukončené za zvukov hymny MS „Kto za pravdu horí“.