Novoročné stretnutie

 

 Rok 2014 bude rokom mnohých významných politických, spoločenských i kultúrnych výročí. Tri najväčšie z nich si matičiari z Lehoty pripomenuli na slávnostnom novoročnom stretnutí, ktoré zorgarnizoval MO MS v spolupráci s obecným úradom v Lehote dňa 4.1.2014 v miestnom kultúrnom dome. Po štátnej hymne SR viac ako 70 účastníkom predniesla Bc.Adriana Kaluzová báseň V.P.-Tótha „ Slovenčina moja“.
     Mgr. Jeroným Bednár v hlavnom príhovore k 21. výročiu vzniku Slovenskej republiky urobil stručný prierez vývoja slovenskej štátnosti a slovenského národného povedomia. Poukázal na klady a pozitíva samostatnej Slovenskej republiky, jej význam v medzinárodnom meradle a vyslovil vieru v dobrú perspektívu Slovenska do budúcnosti.
     Ing. Daniel Pavel vo svojom príhovore pripomenul prítomným 95. výročie oživotvorenia Matice slovenskej, keď dňom 1.1.1919 bolo československou vládou zrušené ustanovenie maďarskej vlády z roku 1875 o zatvorení Matice a táto najstaršia slovenská kultúrna inštitúcia mohla opäť plniť funkcie smerujúce k pozdvihnutiu života slovenského, slovenskej vzdelanosti a hmotného dobrobytia slovenského národa.
     Dávnu históriu Slovenska priblížil účastníkom stretnutia p. Alan Dolog, ktorý pri príležitosti 1120. výročia smrti kráľa Svätopluka, prostredníctvom najnovších vedeckých a písomne zachovaných poznatkov, oboznámil ich so životom a smrťou kráľa dávnych Slovanov Svätopluka a jeho významom v našich národných dejinách.
     Po básni Sama Tomášika „Hej Slováci“ a hymne MS „ Kto za pravdu horí“ bolo slávnostné novoročné stretnutie ukončené.