Valné zhromaždenie

 

     Dňa 13.januára 2012 sa konalo pracovné VZ MO MS Lehota, ktorého sa, okrem viac ako 70 členov, zúčastnili aj zástupcovia ústredia MS v Martine a to p. riaditeľka ČÚ MS Mgr. Jaroslava Môcová a predseda dozorného výboru MS Ing. Jozef Lukáč.

     Po znelke MS a úvodnom kultúrnom programe, o ktorý sa postaral spevácky súbor MO MS, v spoločenskej časti programu si prítomní najskôr minútou ticha uctili pamiatku v minulom roku zomrelého zakladajúceho člena Jozefa Zaujeca, potom zástupcovia MS odovzdali  „Pamätný list MS“ členom Rudolfovi a Terézii Chlebcovým, ktorí v roku 2011 oslávili 50.výročie sobáša a nakoniec  nový člen Tomáš Zabák, prijatý ako 100-tý člen MO MS, obdržal knižnú odmenu.

     V hlavnej časti programu predseda MO MS Ing. Daniel Pavel zhodnotil  činnosť a hospodárenie MO MS za rok 2011. Konštatoval, že všetky uznesenia z VZ i zo zasadnutí výboru boli splnené, podarilo sa naplniť ciele z programu činnosti na rok 2011, čo malo aj náležitú odozvu, čoho dôkazom je rastúci záujem o členstvo v MO MS. V roku 2011 bolo prijatých 57 nových členov a v súčasnosti má MO MS Lehota 110 členov. Čo je však podstatné, väčšina z nich sa aj aktívne zapája do činnosti a aktivít MOMS. Samotná činnosť MO MS v roku 2011 bola bohatá a rozmanitá. Medzi najdôležitejšie aktivity možno zaradiť podujatia – 1. matičný krojový ples, pochovávanie basy, stavanie a váľanie Mája, 1. matičný športovo-spoločenský deň, podujatie ku Dňu Ústavy SR, družobné stretnutie medzi MO MS Lehota a MO MS Turany, vydanie 2 CD – svadobné ľudové piesne z Lehoty a okolia a ďaľšie akcie a činnosti, ktoré zabezpečovali jednotlivé profesné sekcie MO MS Lehota.  Pre členov boli zorganizované zájazdy s národnostným, kultúrnym i spoločenským zameraním na Bradlo, na Moravu, do Uhrovca i do Mníchovej Lehoty. MO MS vyvíjal úsilie o získanie finančných prostriedkov z projektov a na propagáciu svojej činnosti využíval všetky dostupné formy – tlač, TV. Web stránky MS ako aj svojej vlastnej,...

     Predseda  ďalej vo svojej správe vyzdvihol spoluprácu a OÚ Lehota, zo zväzom zdravotne postihnutých, s vinohradníckym spolkom i s obecným športovým klubom s očakávaním jej pokračovania a rozšírenia na ďalšie spoločenské organizácie v obci.

     Po správe kontrolóra MO MS, ktorú predniesol Mgr. Jeronym Bednár, si prítomní vypočuli návrh programu činnosti a rozpočtu na rok 2012 a nasledovala diskusia k predloženým materiálom. V rámci diskusie vystúpili aj zástupcovia ústredia MS v Martine, ktorí veľmi pozitívne a pochvaľne hodnotili činnosť MO MS Lehota, vyzdvihli tak rozsah a úroveň jeho činnosti, zapájanie sa veľkého počtu členov rôznych generácií do týchto aktivít a výrazný podiel MO MS Lehota na propagovaní a šírení matičných myšlienok v obci, regióne i v rámci Slovenska.

     Pri tejto príležitosti odovzdali predsedovi MO MS Ing. Danielovi Pavelovi „ Bronzovú cenu Matice slovenskej „ za aktívnu činnosť  pri napĺňaní národného programu MS.

     Po diskusii prijalo VZ MO MS Lehota uznesenie, ktorým nasmerovalo ďalšiu svoju činnosť, čo sa premietne aj do plánu činnosti na kalendárny rok 2012.

     Úplne na záver  všetci prítomní  zaspievali hymnu MS „ Kto za pravdu horí „